Integritetspolicy

Skydd av din integritet

 • Vi tar behandlingen av dina personuppgifter på största allvar.
 • Vi följer gällande lagstiftning avseende behandling av personuppgifter och försäkrar en rättvis och transparant behandling av personuppgifter.
 • Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Fair-laan.se kan kontaktas på följande sätt:

 • Fair-laan.se
 • Org.nr: 35662448
 • Dalgas Avenue 2F 2., 8000 Aarhus C, Danmark
 • info@fair-laan.se

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Fair-laan.se kommer att behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • E-mail
 • Mobilnummer
 • Browser push ID
 • IP-adress

Fair-laan.se kommer att behandla dina personuppgifter i följande ändamål:

Fair-laan’s utskick av nyhetsbrev via e-mail, SMS, browser push notiser eller via post om allmänna villkor på lånemarknaden, privat ekonomi och uppdaterade listor på lån med långivare som samarbetar med Fair-laan, samt vilka lån som Fair-laan tipsar mig om.

Fair-laan.se’s behandling av dina personuppgifter:

 • Vi inhämtar och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål
 • Vi inhämtar endast relevanta och nödvändiga personuppgifter
 • Vi inhämtar ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter
 • Vi avslöjar inte dina personuppgifter utan ditt samtycke
 • Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga

För ytterligare information:

Vi inhämtar och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål

Fair-laan.se kommer endast att inhämta, lagra och behandla personuppgifter om dig för ovan angivna ändamål eller för andra lagliga, kommersiella syften. Vi inhämtar, lagrar och behandlar endast så kallade allmänna personuppgifter enligt ovan.

Vi inhämtar endast relevanta och nödvändiga personuppgifter

Fair-laan.se behandlar endast personuppgifter om dig som är relevanta, adekvata och nödvändiga för att uppnå de ovan angivna ändamålen vad gäller den specifika behandlingen. Fair-laan.se kommer inte att behandla ytterligare information än vad som är nödvändigt för att uppnå det specifika ändamålet. Fair-laan.se behandlar även dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att Fair-laan.se ska följa gällande lagstiftning.

Vi kommer att minimera behandlingen av dina personuppgifter så mycket som möjligt, inklusive volymen av behandlade personuppgifter. Vi kommer således att undersöka huruvida några av de datatyper som behandlas kan användas i avpersonifierad eller pseudonymform, utan att påverka resultatet av behandlingen.

Vi inhämtar ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter

Fair-laan.se kommer att inhämta ditt samtycke innan dina personuppgifter behandlas för ändamålen som står angivet ovan. Ditt medgivande utgör grunden för Fair-laan.se’s behandling av dina personuppgifter, såvida inte Fair-laan.se har en annan rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.

Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst, se detaljer för detta längre ned.

Om fair-laan.se önskar att använda dina personuppgifter för andra ändamål än för de som de ursprungligen inhämtads för, kommer Fair-laan.se att informera dig om detta och inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. Om personuppgifterna behandlas på en annan laglig grund, kommer vi att informera dig innan behandlingen sker.

Personer under 18 år får inte använda Fair-laan.se’s tjänster.

Vi avslöjar inte dina personuppgifter utan ditt samtycke

Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners, inklusive i marknadsföringssyfte, om du har gett ditt samtycke till detta i förväg. I samband med att vi erhåller sådant samtycke, informerar vi dig om ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst invända mot att utlämning av dina personuppgifter sker. Om du gör det, kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter.

Vi kommer emellertid inte att inhämta ditt samtycke om Fair-laan.se är skyldig att avslöja dina uppgifter, t.ex. till en myndighet.

Dessutom förbehåller Fair-laan.se sig rätten till att använda ett personuppgiftsbiträde utanför EU /EES, för att hjälpa Fair-laan.se att fortsätta sin verksamhet. Detta kommer dock endast att ske i enlighet med gällande regler för överföring av personuppgifter.

Vi verifierar och uppdaterar dina personuppgifter

Fair-laan.se kommer verifiera att de personuppgifter som behandlas om dig inte är felaktiga eller inte uppdaterade – och vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas omedelbart. Vår service bygger på att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Vi ber dig därför att ange relevanta ändringar i dina uppgifter. Du kan använda din inloggning hos Fair-laan.se eller kontaktuppgifterna ovan, för att meddela oss relevanta ändringar i dina personuppgifter.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för ändamålet

Fair-laan.se raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för att uppnå de ändamål för vilka uppgifterna samlades in, bearbetades och lagrades.

Om du har gett samtycke till att Fair-laan.se skickar e-mails, SMS och browser push notiser till dig med marknadsföring, kommer Fair-laan.se be dig om att förnya ditt samtycke till marknadsföringen var 3:e år, om du har varit inaktiv i en 3-års period. Om du inte förnyar ditt samtycke kommer Fair-laan.se att radera din profil och informera dig om detta.

Korrekta och uppdaterade personuppgifter

Det är ditt ansvar att se till att de angivna uppgifterna är korrekta och uppdaterade.

För ytterligare information:

Korrekta och uppdaterade personuppgifter

Du är ansvarig för de personuppgifter du har lämnat på Fair-laan.se.

Det är därför ditt ansvar att se till att de angivna personuppgifterna är korrekta och uppdaterade. Uppdateringar görs på din egen profil eller genom att kontakta Fair-laan.se, se kontaktuppgifterna ovan.

Fair-laan.se uppdaterar dina personuppgifter på begäran, eller om Fair-laan.se blir medvetna om att de registrerade uppgifterna är felaktiga.

Säkerhet

Dina personuppgifter är skyddade hos oss och vi har en intern dataskyddspolicy.

För ytterligare information:

Dina personuppgifter är skyddade hos oss och vi har en intern dataskyddspolicy

Fair-laan.se har intern dataskyddspolicy. Den innehåller interna instruktioner och beskriver vilka åtgärder som vidtagits av Fair-laan.se för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, dataförlust eller ändring, mot obehörigt avslöjande och mot obehöriga som får tillgång till eller kunskap om nämnda data.

Fair-laan.se har procedurer för att bevilja åtkomsträttigheter, vilket innebär att åtkomst endast lämnas till anställda för vilka det är nödvändigt att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete. Vi gör regelbundna backups av våra uppgifter för att undvika dataförlust. Vi skyddar också sekretessen och äktheten hos de inhämtade uppgifterna med hjälp av kryptering.

I händelse av säkerhetsbrott som medför hög risk för dina rättigheter, inklusive diskriminering, ID-stöld, ekonomisk förlust, förlust av rykte eller annan betydande nackdel, kommer Fair-laan.se att meddela dig om säkerhetsbrottet så fort som möjligt.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få inblick i de personuppgifter som Fair-laan.se behandlar om dig.
 • Du har rätt att få dina uppgifter levererade i en läsbar form eller överförd till en annan tjänsteleverantör.
 • Du har rätt till rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter.
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke till Fair-laan.se’s behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att göra invändningar mot Fair-laan.se’s behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begränsa Fair-laan.se’s behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att klaga till Datainspektionen.

För ytterligare information:

Rätt till inblick i personuppgifter och dataöverförbarhet

Du har rätt att få inblick i de personuppgifter som Fair-laan.se behandlar om dig. Åtkomsten kommer emellertid att begränsas med hänsyn till affärshemligheter och/eller immateriella rättigheter.

Du har rätt att få de personuppgifter som lämnats till oss vidarebefordrade i ett strukturerat, allmänt tillämpat och maskinläsbart format som du har rätt att överföra till en annan tjänsteleverantör.

Om du vill utnyttja rätten att få inblick i de personuppgifter eller rätten till dataöverförbarhet, vänligen kontakta Fair-laan.se’s kontaktperson ovan. Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad efter att vi har mottagit din förfrågan.

Du har rätt till rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter

Om du tror att de uppgifter som Fair-laan.se behandlar om dig är felaktiga eller på annat sätt inaktuella, har du rätt att få uppgifterna korrigerade eller raderade.

Om vi ​​håller med om att de uppgifter som behandlas är felaktiga eller på annat sätt är inaktuella, kommer vi att radera eller rätta dem så fort som möjligt.

Detta kommer dock inte att ske om Fair-laan.se enligt lag är skyldig att lagra samtliga eller delar av dina personuppgifter eller om det är nödvändigt att lagra personuppgifterna för att inleda ett rättsligt förfarande eller försvara ett krav. I så fall kommer Fair-laan.se endast att lagra sådana uppgifter som Fair-laan.se är lagligt skyldiga eller berättigade till att lagra och radera all annan personlig information om dig.

Om du vill utöva rätten till rättelse eller radering av data måste du kontakta Fair-laan.se’s kontaktperson och berätta vilka uppgifter du anser är felaktiga eller vill radera. Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad efter att vi har mottagit din förfrågan.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till Fair-laan.se’s behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till Fair-laan.se’s behandling av dina personuppgifter.

Om du återkallar ditt samtycke upphör Fair-laan.se att behandla de personuppgifter för vilka du har återkallat ditt samtycke, såvida inte fair-laan.se enligt lag är skyldig eller berättigade till att lagra alla eller delar av dina personuppgifter. I detta fall kommer Fair-laan.se endast att lagra de uppgifter som Fair-laan.se enligt lag är skyldiga att lagra och radera all annan personlig information om dig. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen som gjorts av Fair-laan.se innan du har återkallat ditt samtycke.

Om du vill utnyttja din rätt att återkalla ditt samtycke, kan du kontakta Fair-laan.se via de ovan angivna kontaktuppgifterna. Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad efter att ha mottagit din förfrågan.

Du har rätt att invända mot Fair-laan.se’s behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att göra invändningar mot Fair-laan.se’s behandling av dina personuppgifter, inklusive användning av uppgifterna för marknadsföring och för att förbereda en sammanställning över lån tillgodoser dina behov, samt mot kreditvärdigheten baserad på de personuppgifter du har angett. Du kan också invända om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regler eller samtycke till Fair-laan.se.

Om du vill invända till behandlingen av personuppgifter, kan du använda kontaktuppgifterna ovan för att framställa din invändning till Fair-laan.se.

Om din invändning är legitim, kommer Fair-laan.se upphöra att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad efter att ha mottagit din förfrågan.

Du har rätt att begränsa Fair-laan.se’s behandling av personuppgifter

Du har rätt att begränsa Fair-laan.se’s behandling av personuppgifter i följande situationer:

 • Under tiden Fair-laan.se behandlar en invändning som du har gjort mot riktigheten i de personuppgifter som behandlas av Fair-laan.se om dig eller mot behandlingens laglighet. Begränsningen av behandlingen kommer att gälla till dess att Fair-laan.se har avslutat behandlingen av din invändning.
 • Fair-laan.se behandling är olaglig, men du vill inte att personuppgifterna raderas, bara att behandlingen av personuppgifterna blir begränsade.

Om du vill använda din rätt till att begränsa Fair-laan.se behandling av personuppgifter, kan du använda kontaktuppgifterna ovan för att kontakta Fair-laan.se. Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad efter att ha mottagit din förfrågan.

Du har rätt att klaga

Du har rätt att klaga till Datainspektionen avseende Fair-laan.se’s beslut om din rätt att få inblick i dina personuppgifter, rätt till dataöverföring, rätt att få rättat eller raderat personuppgifter, rätt att begränsa behandling av personuppgifter eller rätt till att motsätta sig behandling av personuppgifter eller återkalla ditt samtycke.

Fairlån > Integritetspolicy

Senaste nytt